Hồ sơ đăng ký thuế cá nhân gồm những gì?Địa điểm đăng ký thuế ở đâu?
Ngày 13/04/2012

Hồ sơ đăng ký thuế cá nhân gồm những gì? Địa điểm đăng ký thuế ở đâu?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký mã số thuế:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 175 /2010/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2010 thì cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175 /2010/TT-BTC;

- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Căn cứ Điểm 3, mục I, phần D Điểm 2.3 mục I phần D, Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 và hướng dẫn tại Công văn số 2188/TCT-CNTT ngày 03/6/2009 của Tổng Cục Thuế thì:

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị trả thu nhập. Đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của các cá nhân và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Các cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế khác nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

 Các câu hỏi khác

Video

Loading the player ...